หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
นายประดิษฐ์ คุณนาเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน
  ข่าวสารจาก สถ.จ.  
 
 
 
แผนการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี 2551  [ 12 ก.ย. 2551 ]   
 
โครงการประกวดตลาดดีมีมาตรฐาน ประจำปี 2551  [ 10 ก.ย. 2551 ]   
 
การจัดการพนักงานปศุสัตว์ประจำตำบล  [ 12 ก.ย. 2551 ]   
 
ติดตามเร่งรัดการจัดส่งรายงานการปฎิบัติตามระเบียบฯ ข้อ 6 ของ อปท.เป้าหมายตัวชี้วั  [ 10 ก.ย. 2551 ]   
 
การจำหน่ายเสื้อสัญญลักษณ์งานประเพณี "สารไทยกล้ายไข่เมืองกำแพง" ประจำปี 2551  [ 9 ก.ย. 2551 ]   
 
ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลประกอบการวิจัย  [ 9 ก.ย. 2551 ]   
 
ด่วนที่สุด การประเมินเป้าหมายมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  [ 9 ก.ย. 2551 ]   
 
ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการจัดฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 8 ก.ย. 2551 ]   
 
ด่วนมาก การจำหน่ายเข็มที่ระลึกสมเด็บพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณีวัฒนา กรมหลวงน  [ 8 ก.ย. 2551 ]   
 
ตอบมติ ก.อบต.จังหวัด: ตอบมติ ก.อบต.9/51 เห็นชอบการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น/ข้าราชฃการประเภทอื่นมาแต่ง  [ 5 ก.ย. 2551 ]   
 
ตอบมติ ก.อบต.จังหวัด: ตอบมติ ก.อบต.9/51 เห็นชอบย้ายเปลี่ยนสายงานของพนักงานส่วนตำบลภายในองค์การบริหารรส  [ 5 ก.ย. 2551 ]   
 
ตอบมติ ก.อบต.จังหวัด: ตอบมติ ก.อบต.9/51 เห็นชอบการปรับขนาดองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 5 ก.ย. 2551 ]   
 
ตอบมติ ก.อบต.จังหวัด: ตอบมติ ก.อบต. 9/51 พนักงานส่วนตำบลขอลาออกจากราชการ  [ 5 ก.ย. 2551 ]   
 
ตอบมติ ก.อบต.จังหวัด: ตอบมติ ก.อบต. 9/51 เห็นชอบการโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้ปฎิบัติงาน  [ 5 ก.ย. 2551 ]   
 
ตอบมติ ก.อบต.จังหวัด: ตอบมติ ก.อบต. 9/51 การปรับแผนอัตรากำลัง 3 ปีขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 5 ก.ย. 2551 ]   
 
<< หน้าแรก...     815      816      817     (818)     819      820      821   
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
 
 
 
CLICK
รับเรื่องร้องเรียน
089-563-2999