กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าโรงเรียนคอปล้อง จากนานายสมจิตร ชนชั่งยา ถึงนานายเฉลียว ตามบุญ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังชะโอน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๙๓.๐ เมตร (ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2562 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนาของนางสำลี พรมมา ถึงคลองสาธารณะสายหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๓๗๖ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร (ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท) [ 12 มี.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง และซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2562 ]

  (1)